Algemene voorwaarden details

Algemene voorwaarden YourNextMission

Versie 2.1 – 16 februari 2019 – PDF

Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de evenementen, georganiseerd door Stichting YourNextMission, De Kabouters 44, 5231 WK te ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen YourNextMission.

Bedrijfsgegevens

Stichting YourNextMission te ‘s-Hertogenbosch

E-mail: info@yournextmission.nl
Kamer van Koophandel: 67997589
Bank: Bunq
Rekeningnummer: NL88 BUNQ 2290 4230 09
Btw-nummer: 8572.59.386

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– YourNextMission: stichting YourNextMission, inclusief de bestuursleden en medewerkers;
– deelnemer: natuurlijk persoon, als klant de wederpartij van YourNextMission, waarvoor YourNextMission een evenement organiseert, handelend als privé-persoon;
– evenement: het arrangement en/of de activiteit(en) die door YourNextMission aan de deelnemer zijn aangeboden;
– inschrijfprijs: door de deelnemer te betalen som voor een evenement;
– aanmelding: kennisgeving van de deelnemer aan YourNextMission dat hij mee wil doen met een evenement, middels een online ingevuld aanmeldformulier.

Artikel 2: Totstandkoming van een overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand in vier stappen:
1) YourNextMission ontvangt een aanmelding van de deelnemer.
2) YourNextMission verzoekt de deelnemer de afgesproken inschrijfprijs te voldoen.
3) YourNextMission ontvangt de afgesproken inschrijfprijs.
4) YourNextMission bevestigt de overeenkomst aan de deelnemer.
2.2 Degene die namens of ten behoeve van een groep deelnemers de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1 YourNextMission zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft YourNextMission het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YourNextMission aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan YourNextMission worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YourNextMission zijn verstrekt, heeft YourNextMission het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de deelnemer in rekening te brengen.
3.4 YourNextMission is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat YourNextMission is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor YourNextMission kenbaar behoorde te zijn.
3.5 De deelnemer vrijwaart YourNextMission voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer toerekenbaar is.

Artikel 4: Verwerking persoonsgegevens
4.1 Voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst genoemd in artikel 3 worden gegevens van deelnemers opgevraagd (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en niet langer dan noodzakelijk bewaard.
4.2 Persoonsgegevens doorgegeven voor een specifiek evenement worden 5 jaar na uitvoering van dat evenement bewaard.
4.3 Factuur- en betalingsgegevens worden 10 jaar na factuurdatum bewaard.
4.4 Wij gebruiken de gegevens enkel voor inzage en communicatie met de deelnemers. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
4.5 Deelnemers hebben te allen tijde recht op inzage in hun persoonlijke gegevens zoals genoemd in artikel 4.2 en het recht om deze te laten corrigeren.

Artikel 5: Minderjarigen
5.1 Het is minderjarigen in principe toegestaan om deel te nemen aan evenementen van YourNextMission.
5.2 Elke minderjarige die deelneemt aan een evenement van YourNextMission dient wel toestemming te hebben van een ouder of voogd.
5.3. YourNextMission bekijkt per geval of zij het verantwoord acht dat een minderjarige deelneemt aan een evenement.

Artikel 6: Betaling
6.1 De betaling van de inschrijfprijs dient uiterlijk 48 uur voor de start van het evenement volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen.
6.2 Het voldoen van de inschrijfprijs dient binnen 14 dagen na stap 2 van totstandkoming van de overeenkomst te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.3 Bij niet tijdige betaling is YourNextMission gerechtigd de aanmelding te annuleren.
6.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de deelnemer in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
6.5 Indien de deelnemer in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.

Artikel 7: Inschrijfprijs
7.1 In de gepubliceerde inschrijfprijs zijn inbegrepen alle in een evenement omschreven zaken.
7.2 In de inschrijfprijs zijn niet inbegrepen: a) het vervoer van de deelnemer naar de locatie; b) de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten-, en annuleringsverzekering; c) eventuele meerkosten voor extra consumpties.
7.3 De onder 7.2 genoemde kosten worden door de deelnemer zelf voldaan.
7.4 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon.

Artikel 8: Wijziging door de deelnemer(s)
8.1 De aanmelding kan door de deelnemer in overleg met YourNextMission gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is.
8.2 Verzoek tot wijziging dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 9: Annulering
9.1 Indien een overeenkomst ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per overeenkomst de volgende percentages van de inschrijfprijs zo spoedig mogelijk teruggestort, tenzij anders overeengekomen:
a) bij annulering meer dan 4 weken voor de uiterste inschrijfdatum van het evenement, wordt 100% van de inschrijfprijs teruggestort door YourNextMission;
b) bij annulering meer dan 14 dagen voor de uiterste inschrijfdatum van het evenement wordt 50% van de inschrijfprijs teruggestort door YourNextMission;
c) bij annulering meer dan 48 uur voor de uiterste inschrijfdatum van het evenement, wordt 25% van de inschrijfprijs teruggestort door YourNextMission;
d) bij annulering minder dan 48 uur voor de uiterste inschrijfdatum van het evenement, wordt er geen geld teruggestort.
9.2 Indien er voor het evenement geen uiterste inschrijfdatum beschreven is, geldt in artikel 9.1 de start van het evenement als uitgangspunt voor de percentages.
9.3 Annuleringen dienen schriftelijk per mail of per post en gedateerd te gebeuren.
9.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

Artikel 10: Niet doorgaan van het evenement
10.1 YourNextMission behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het evenement, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verantwoord zijn, het spelplezier niet gegarandeerd kan worden, of bij wijzigingen door autoriteit.
10.1.1 Een mogelijke reden is dat 50% of minder van het maximum aantal deelnemers is ingeschreven.
10.2 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering zijn gelegen, door YourNextMission wordt besloten, dat het evenement niet zal doorgaan of dat wijzigingen in het evenement worden aangebracht, verplicht YourNextMission zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de deelnemer.
10.2.1 Indien sprake is van te weinig deelnemers zal dit uiterlijk een week van te voren worden aangegeven.
10.3 Indien YourNextMission besluit een evenement niet door te laten gaan, verplicht YourNextMission zich tot het terugbetalen van de inschrijfprijs, tenzij er sprake is van overmacht (zie artikel 16).

Artikel 11: Klachten
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo spoedig mogelijk bij YourNextMission te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij YourNextMission. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt YourNextMission het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.

Artikel 12: Beeld- en geluidopnamen
12.1 YourNextMission behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnamen, al dan niet in opdracht, te (laten) maken.
12.2 De deelnemer is ervan op de hoogte dat hij op beeld- en/of geluidsopnamen terecht kan komen die ook voor publiciteit voor YourNextMission gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
12.3 Publicatie van opnamen door YourNextMission geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Het volgen van een evenement van YourNextMission geschiedt op eigen risico.
13.2 Door YourNextMission wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer tijdens of ten gevolge van de het evenement.
13.3 YourNextMission is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4 Aansprakelijkheidsstellingen van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer toerekenbaar is, kunnen nimmer op YourNextMission worden verhaald.
13.5 YourNextMission aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de deelnemer reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een evenement niet kan doorgaan.
13.6 Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer aan materialen van YourNextMission of materialen van derden zullen aan de deelnemer in rekening worden gebracht.
13.7 De deelnemer gebruikt geleverde software voor eigen risico en vrijwaart YourNextMission voor alle aanspraken die mochten ontstaan van derden wegens door de deelnemer veroorzaakte schade. Onder schade wordt tevens verstaan vervolgschade.
13.8 Indien YourNextMission aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de inschrijfprijs van het evenement.

Artikel 14: Begin- en eindtijd
14.1 De begin- en eindtijd van een evenement wordt in de overeenkomst vastgelegd. Indien het evenement aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de deelnemer, mag YourNextMission hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de deelnemer.
14.2 Indien een deelnemer te laat komt, kan dit consequenties hebben. Onderdelen van het programma kunnen hiermee voor deze deelnemer komen te vervallen.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding
15.1 YourNextMission is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a) de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b) na het sluiten van de overeenkomst YourNextMission ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen; c) de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
15.2 Voorts is YourNextMission bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YourNextMission op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16: Overmacht
16.1 YourNextMission is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij en/of de wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop YourNextMission geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YourNextMission niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 17: Geschillen
17.1 De rechter in de vestigingsplaats van YourNextMission is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft YourNextMission het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen YourNextMission en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
19.1 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
19.2 Wanneer enig bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd, wordt deze bepaling dusdanig vervangen zodat de grondslag voor de vernietiging van de bepaling dit wel toelaat en wordt de uitleg in overeenstemming met de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gegeven.
19.3 Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
19.4 De algemene voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
19.5 De algemene voorwaarden staan vermeld op de website yournextmission.nl.